Start

Celem studiów podyplomowych pn. „TRANSPORT GAZU I ENERGETYKA GAZOWA” jest uzyskanie przez słuchaczy wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności w zakresie:

  • zasad projektowania,
  • budowy oraz eksploatacji infrastruktury służącej do transportu (przesył i dystrybucja) gazu ziemnego
  • instalacji satelitarnych LNG.

Studia trwają dwa semestry i obejmują 194 godz. wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i zajęć praktycznych.

Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów prowadzone będą zarówno przez pracowników naukowych AGH, jak i przez specjalistów-praktyków posiadających długoletnie doświadczenie w sektorze gazu ziemnego.

Za zgodą uczestników istnieje możliwość realizacji części zajęć w formie on-line.

Zobacz naszą ofertę dydaktyczną!